Zavřít

Překvapení od Kozla Ovozla

Již několik let je naše škola zapojena do projektu Státního zemědělského intervenčního fondu, který se nazývá „Ovoce do škol“. V rámci tohoto projektu dostávají děti ve školác…

17.10.2017

Zobrazit vše

O naší škole

Charakteristika základní školy

Naše základní škola je málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících a je upřednostňován samostatný první ročník.

Prostorové podmínky školy jsou vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím programům dostačující. Všechny třídy školy jsou moderně zařízeny. V první třídě je nainstalována interaktivní tabule pro potřeby nejmladších žáků. V patře budovy se dále nachází interaktivní učebna se studovnou, která má šest počítačů připojených na internet a interaktivní tabuli, sborovna s počítačem a multifunkčním zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a zájmových kroužků, kabinet, sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nachází školní družina, školní jídelna -výdejna, tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a šatna. K budově školy patří školní pozemek a hřiště s odpočinkovým koutek pro děti. Během prázdnin probíhaly přípravy pro vybudování nového hřiště v zahradě pod budovou ZŠ. Na toto „Hřiště snů“ – projekt, do kterého se zapojili žáci ZŠ a děti MŠ obec získala dotaci ve výši 311 766,- Kč.

Materiální vybavení školy je v souvislosti s finančními možnostmi postupně inovováno a je snaha o jeho maximální využití. Pravidelně je doplňován fond učebnic, školních pomůcek, počítačových výukových programů, žákovská i učitelská knihovna.

Život školy se řídí školním řádem, kde jsou stanoveny práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu je také klasifikační řád, kde jsou uvedena pravidla pro hodnocení žáků.

V naší škole je příjemné, klidné, rodinné prostředí. Nízký počet žáků umožňuje uplatnit individuální přístup k žákům a integraci. Brzy se u dětí daří rozpoznat specifické poruchy učení nebo chování. S těmito žáky pak pracuje asistentka pedagoga pod vedením speciálních pedagogů. Protože jsme v častém kontaktu s rodiči, velmi dobře probíhá vzájemná komunikace, a můžeme tak společně reagovat na případné problémy a včas je řešit. Výuka probíhá formou činnostního učení a vede děti praktickému přístupu při řešení problémů. Žáci se učí spolupracovat v týmu, ale také pracovat samostatně. Denní soužití několika ročníků v jedné učebně vede děti také k toleranci a ohleduplnosti ke slabším a mladším. Součástí výuky jsou i projektové dny, které umožňují zařadit nové alternativní metody do výuky.


Cíle pro příští období:
 • Zachovat školu jako trojtřídní
 • Poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání
 • Vést žáky k sebehodnocení
 • Pracovat se žáky různými metodami (frontální, skupinová, individuální, práce na projektech)
 • Ověřovat metod. postupy pro tvorbu školního vzdělávacího programu
 • Zařadit výuku angličtiny od 1. ročníku (formou hry)
 • Zachovat zájmovou činnost pro žáky
 • Modernizovat vybavení učebny PC a aktivně ji využívat při výuce
 • Zdokonalovat vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou
 • Informovat veřejnost o činnosti školy (Zpravodaj školy, zprávy ze školy do Obecních novin, tvorba internetových stránek školy)
 • Zaměřit se na celkové kulturní prostředí školy, celková rekonstrukce budovy a úprava okolí
 • Rozvíjet spolupráci s MŠ, organizace společných akcí a výletů, vzájemné návštěvy
 • Ověřovat metod. postupy pro tvorbu školního vzdělávacího programu